Dussmann Service

Ochrona danych

1. Informacje ogólne

Spółka Dussmann Stiftung & Co. KGaA i jej przedsiębiorstwa powiązane (zwane dalej „Dussmann”) przykładają bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegają prawa o ochronie danych. Dane osobowe są przetwarzane na naszych stronach internetowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla danego celu. Zgodnie z regulacjami prawnymi nasi pracownicy są zobowiązani do zachowywania dyskrecji i poufności oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy podczas korzystania z naszego serwisu i w jaki sposób informacje te wykorzystujemy. Poniżej informujemy, do jakich celów przetwarzamy dane użytkowników i w jaki sposób mogą oni korzystać z przysługujących im praw. Politykę prywatności można w każdej chwili otworzyć i wydrukować w zakładce „Ochrona danych” umieszczonej w stopce każdej strony.

2. Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

3. Administrator

Administratorem przetwarzania danych jest

Dussmann Stiftung & Co. KGaA,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Wykaz przedsiębiorstw powiązanych można znaleźć tutaj https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Jeżeli użytkownik zwróci się bezpośrednio do jednego z naszych przedsiębiorstw powiązanych, mających siedzibę w danym państwie członkowskim, to administratorem jest to przedsiębiorstwo.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA,
inspektor ochrony danych
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

datenschutzbeauftragter@dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

4. Kategorie danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i/lub zawieraniem umowy z nami poprzez te strony. Dane, które mogą być przetwarzane, to:

 • nazwisko, imię
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu / faksu
 • data i godzina zapytania
 • treść żądania (tj. konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu http
 • każdorazowo przekazana ilość danych
 • serwis, z którego pochodzi żądanie
 • typ i wersja przeglądarki
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • adres IP i dostawca usług internetowych
 • system operacyjny
 • w przypadku urządzeń mobilnych producent / oznaczenie typu
 • towar / usługa
 • dane rachunku bankowego i karty kredytowej

Dane te przetwarzamy w ramach administrowania serwisem, w celu zawarcia i realizacji umowy oraz do celów marketingowych. Ponadto dane te wykorzystujemy do realizacji spoczywających na nas obowiązków ustawowych wobec organów lokalnych i krajowych (np. urząd skarbowy). Podstawę prawną stanowi w tym względzie art. 6 rozdz. 1 lit. a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Do zawarcia umowy niezębne są do jednoznacznej identyfikacji przynajmniej imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres. Bez tych danych nie możemy zrealizować poszczególnych umów.

Adres IP wykorzystywany jest wyłącznie wtedy, gdy jest to podyktowane uzasadnionymi interesami administratora lub strony trzeciej, przy czym interesy te mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą. Pod pojęciem uzasadnionych interesów należy rozumieć analizę danych informujących o sposobie korzystania z serwisu, marketing bezpośredni i optymalizację oferty internetowej, obronę roszczeń prawnych, wykrywanie przestępstw oraz utrzymanie sprawności naszych systemów bezpieczeństwa IT. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. f) RODO.

Dane te wykorzystujemy również do ankiet i celów marketingowych wyłącznie za zgodą użytkownika, ew. tylko wtedy, gdy użytkownik jako istniejący klient nie wniósł sprzeciwu – o ile sprzeciw taki jest przewidziany prawem.

5. Pliki dziennika

Standardowo podczas korzystania z naszego serwisu zapisujemy tymczasowo w celu zachowania bezpieczeństwa systemu następujące dane: dane o aktywności w sieci pochodzące z komputera wysyłającego żądanie, strony internetowe naszych serwisów odwiedzone przez użytkownika, dane pozwalające określić typ używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz serwisu, z którego użytkownik otworzył naszą witrynę.

6. Formularze kontaktowe

Korzystanie z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych podanych w formularzu przez użytkownika, tak aby możliwe było przekazanie jego wiadomości do danego doradcy w firmie Dussmann w celu nawiązania kontaktu. Dane zamieszczone w formularzu kontaktowym nie są wykorzystywane do innych celów. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

7. Newsletter

W celu zamówienia przez użytkownika wysyłki jednego z oferowanych przez nas newsletterów niezbędny jest tylko aktualny adres e-mail użytkownika. Pozostałe dane użytkownik podaje dobrowolnie. Po zamówieniu subskrypcji newslettera nasz system wysyła użytkownikowi wiadomość e-mal z linkiem aktywacyjnym, za pomocą którego należy potwierdzić subskrypcję. Tym samym zapewniamy, że rzeczywiście użytkownik jest posiadaczem adresu e-mail oraz że wyraża on zgodę na subskrypcję newslettera. Umieszczenie na liście subskrybentów i wysyłka newsletterów następuje dopiero wtedy, gdy użytkownik potwierdzi subskrypcję, klikając w link aktywacyjny w e-mailu rejestracyjnym (tzw. procedura double-opt-in). Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. a) RODO.

Jako aktywny klient użytkownik regularnie otrzymuje od nas e-mailem informacje z rekomendacjami produktów. Informacje te przesyłamy niezależnie od subskrypcji newslettera. Rekomendacje te stanowią ofertę naszych usług i artykułów. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na dostarczaniu użytkownikowi informacji na temat naszych produktów i usług.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać od nas wiadomości z tego typu treściami, może wnieść sprzeciw wobec tego ze skutkiem na przyszłość, klikając w link umieszczony na końcu każdej takiej wiadomości e-mail.

8. Odbiorca danych osobowych

Na mocy uprawnień wynikających z przepisów prawa dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione odbiorcom następujących kategorii:

 • dostawca usług analitycznych w sieci internetowej
 • dostawca usług informatycznych
 • przedsiębiorstwa powiązane Grupy Dussmann (patrz link wyżej)
 • władze i inne organy publiczn

9. Dostęp stron trzecich do danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie. O ile nie jest to wyraźnie wykluczone, przetwarzaniem danych zajmują się również inne przedsiębiorstwa należące do Grupy Dussmann lub usługodawcy zewnętrzni, którym to powierzyliśmy. W obu ostatnich przypadkach zapewniamy, że zarówno należące do koncernu przedsiębiorstwa, jak i usługodawcy zewnętrzni przestrzegają odnośnych przepisów o ochronie danych oraz zobowiązań wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Dane osobowe użytkownika przekazywane są bez jego zgody wyłącznie upoważnionym organom państwowym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub postanowienia sądu.

10. Ciasteczka

Ciasteczka (cookies) są małymi plikami tekstowymi, które umożliwiają nam zapisywanie na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu specyficznych informacji odnoszących się do użytkownika. Ciasteczka te wykorzystujemy do analizy ruchu na stronach i liczby użytkowników naszego serwisu oraz w celu zwiększenia jego praktyczności i dostępności. Wykorzystujemy tzw. „ciasteczka sesyjne”, które przechowujemy wyłącznie w czasie korzystania przez użytkownika z naszych stron internetowych.

Z naszej oferty można korzystać również bez aktywnych ciasteczek. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce, ograniczyć je do określonych stron lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o każdym przesyłanym ciasteczku. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu pod kątem prezentacji treści i nawigacji.

11. Google Analytics 

Serwis ten korzysta z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics również wykorzystuje ciasteczka. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w tym serwisie Google skraca uprzednio adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora tego serwisu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z serwisu przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować ciasteczka, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak przy tym uwagę na fakt, że może to ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem z serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Podkreślamy, że serwis ten korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp()”, aby zapewnić zanonimizowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

12. Google ReCaptcha

Korzystamy z usługi Google reCaptcha, aby stwierdzić, czy określone informacje w naszym formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji newslettera wypełnia człowiek, czy komputer. Google sprawdza na podstawie poniższych danych, czy użytkownik jest człowiekiem, czy komputerem: adres IP urządzenia użytkownika, serwis odwiedzony przez użytkownika i powiązany z Captcha, data i czas trwania sesji, dane pozwalające zidentyfikować typ przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, konto Google, jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, ruchy myszą na stronach powiązanych z reCaptcha oraz zadania, w których użytkownik musi zidentyfikować obrazy. Podstawę prawną opisanego przetwarzania danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes po naszej stronie, tj. zapewnienie bezpieczeństwa naszego serwisu oraz ochrona przed zautomatyzowanymi danymi lub atakami.

13. Korzystanie z Map Google

Serwis ten korzysta z usługi Mapy Google w celu wizualnej prezentacji map i sporządzania planów dojazdu. Operatorem usługi Mapy Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nasz uzasadniony interes w korzystaniu z usługi Google polega na informowaniu użytkownika o lokalizacji naszych obiektów firmowych. Podstawę prawną opisanego przetwarzania danych stanowi art. 6 rozdz. 1 lit. f) RODO.

Warunki korzystania można znaleźć w Warunkach korzystania z Google Maps. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Google: https://www.google.com/policies/privacy.  W tym miejscu można wprowadzić ustawienia ochrony danych: https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Korzystanie ze stron Facebooka

Firma Dussmann prowadzi na Facebooku swoją stronę, tzw. fanpage. Chodzi o strony, które są udostępniane na platformie Facebooka w celu przedstawienia Dussmann jako przedsiębiorstwa i przykładowo w celu nawiązania kontaktu z klientami i osobami zainteresowanymi.

Wspólna odpowiedzialność Facebooka: Wraz z Facebookiem jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie danych osobowych użytkowników podczas odwiedzin na naszej stronie na Facebooku. Podając te informacje, w ramach wspólnej odpowiedzialności, spełniamy nasz obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO. Podczas wizyty na naszej stronie na Facebooku następuje przetwarzanie danych osobowych przez Facebooka, m.in. w formie adresu IP użytkownika, oraz dalszych informacji dostępnych w formie plików cookie na komputerze użytkownika. Wyniki przetwarzania są następnie udostępniane nam przez Facebooka w zagregowanej i zanonimizowanej formie w celu wglądu do statystyk użytkowników. Bliższych informacji udziela Facebook pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Dane zebrane w związku z tym o użytkowniku są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Facebook opisuje w ogólnej formie otrzymywane przez siebie dane i ich sposób wykorzystania w swoich wytycznych dotyczących korzystania z danych, dostępnych pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/about/privacy

W przypadku jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebooka, na jego urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może prześledzić fakt odwiedzenia naszej strony na Facebooku i sposób korzystania z niej. Dotyczy to także innych stron Facebooka. Jeśli użytkownik chce tego uniknąć, powinien się wylogować z Facebooka lub dezaktywować funkcję „nie wylogowuj”, usunąć pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i ponownie ją uruchomić.

Zwracamy uwagę, że zgromadzone dane mogą być przekazywane do miejsc w Stanach Zjednoczonych i poza obszar Unii Europejskiej. W odniesieniu do USA brak jest stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. Facebook jest jednak uczestnikiem porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Nasza odpowiedzialność: Firma Dussmann przetwarza ponadto wszystkie dane związane z korzystaniem ze strony na Facebooku, które zostały podane dobrowolnie przez użytkownika (np. w komentarzu) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, prowadzenia komunikacji z użytkownikiem i udostępnienia informacji dotyczących treści przedstawionych na stronie Facebooka lub Dussmann. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Uzasadniony interes polega na efektywnym informowaniu użytkowników, klientów i osoby zainteresowane, a także prowadzeniu komunikacji z tymi osobami.

Zwracamy uwagę, że dokładne procesy przetwarzania wykonywane przez Facebooka nie są nam znane, ani w odniesieniu do pełnego zakresu, ani treści, ponadto nie mamy możliwości wywierania naszego wpływu. Oczywiście użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia względem nas swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy jednak przetwarzanie leży w wyłącznym zakresie wiedzy Facebooka, już teraz z wyprzedzeniem informujemy, że nasze możliwości związane z wykonywaniem praw użytkownika są ograniczone i kierujemy użytkownika do odpowiednich organów Facebooka.

15. Czas przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkownika przez okres wymagany danym celem lub przepisami prawnymi:

W przypadku określonych danych, przetwarzanych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży i objętych wynikającym z prawa podatkowego obowiązkiem przechowywania (pokwitowania), zwyczajowy okres przechowywania wynosi 6, ew. 10 lat. W tym czasie dane przetwarza się w ograniczonym zakresie. Obowiązek przechowywania rozpoczyna się z reguły z końcem roku kalendarzowego, w którym złożono ofertę lub wypełniono umowę.

16. Bezpieczeństwo

W celu ochrony danych osobowych przed utratą i nadużyciem podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dane użytkownika przechowywane są w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie. Wszystkie strony internetowe są chronione protokołem szyfrowania SSL. Dane użytkownika szyfrowane są bezpośrednio w trakcie przesyłania. Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy w tym miejscu więcej informacji na ten temat.

17. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wycofanie udzielonej zgody

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili może ją wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody na przetwarzanie można przesłać na adres datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de lub pocztą tradycyjną:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Pozostałe prawa

Użytkownik może dochodzić swoich praw wobec przedstawicielstwa Grupy Dussman z siedzibą w kraju użytkownika. Nazwy i adresy administratorów można znaleźć w wykazie przedsiębiorstw powiązanych https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ lub w notce prawnej danej filii krajowej.

Użytkownik ma prawo żądać od danego administratora w obrębie Grupy Dussmann potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe dotyczące użytkownika; jeżeli tak jest, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych dotyczących jego osoby i ew. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO). Użytkownik ma prawo żądać od danego administratora niezwłocznego usunięcia danych dotyczących jego osoby, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pobrane (prawo do usunięcia).

Użytkownik ma prawo żądać od danego administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczył, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo żądać od danego administratora przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO), o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych dotyczących jego osoby. Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO).

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO (art. 77 RODO). Użytkownik ma prawo dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Właściwym organem nadzorczym dla Dussmann Stiftung & Co. KGaA w Berlinie jest krajowy inspektor ochrony danych i wolności informacji z siedzibą w Berlinie, Friedrichstr. 219 in 10969 Berlin. Informacji na temat administratorów w danym kraju członkowskim poza Niemcami można zasięgnąć we właściwym dla miejsca organie.

18. Zmiany polityki prywatności

Aby zapewnić zgodność niniejszej polityki prywatności z aktualnymi przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również przypadku, gdy polityka prywatności wymaga dostosowania do nowych lub zmienionych ofert lub usług.

W razie pytań lub sugestii dotyczących niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękujemy za powierzenie nam swoich danych.
Stan na: 2018.08.23 r.